Lög Klúbbsins

Everton

 1. grein Nafn félagsins er: Everton, stuðnings- og aðdáendaklúbbur Íslandi. The official Everton fan club of Iceland.
 2. grein Hlutverk félagsins er:
  1. Að halda skrá um íslenska aðdáendur enska knattspyrnuliðsins Everton.
  2. Að veita félagsmönnum upplýsingar um félagið og halda tengslum við The official Everton fanclub í Englandi.
  3. Að auka hróður enskrar knattspyrnu á íslandi.
  4. Að stuðla að háttvísi, félagslyndi, góðri framkomu meðal félagsmann og kurteisi við aðdáendur annara knattspyrnuliða.
 3. grein Félagsmönnum er skylt:
  1. Að koma drengilega og vinsamlega fram við félagsmenn og hafa ekki í frammi neinskonar ókurteisa hegðun í orði eða verki, sem gæti kastað rýrð á aðdáendur enskra knattspyrnuliða.
  2. Að taka að sér þau félagsstörf, sem þeir eru kosnir eða skipaðir í.
 4. grein Um þátttöku og inntökugjöld:
  1. Inntökugjald og árstillag til félagsins skal ákveðið á aðalfundi þess. Stjórnin má fella niður eða gefa helmings afslátt af gjöldum til yngri félagsmanna en 20 ára.
  2. Nýir félagsmenn geta sótt um inngöngu í félagið til stjórnar þess.
  3. Félagsmenn skulu greiða fullt árgjald ef þeir ganga í félagið áður en starfsárið er hálfnað, annars hálft gjald.
 5. grein Stjórn félagsins skipa 7 menn, formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og 3 meðstjórnendur. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Kjör stjórnar fer fram á aðalfundi. Allir félagar eru kjörgengir til stjórnar, en fráfarandi stjórnarmaður getur beðist undan endurkjöri. Fráfarandi stjórn gerir tillögu um stjórnarkjör. Á aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur reikninga félagsins og er kjörgengi þeirra sama og stjórnar.
 6. grein Um félagsfundi. Aðalfundur félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess og skal hann haldinn á haustin annað hvert ár, en aukafundi má halda þegar stjórnin telur ástæðu til eða ef ¼ félagsmanna krefjast þess, enda geri þeir rökstudda grein fyrir tilefni fundarins. Stjórnin ákveður hvar fundir eru haldnir og tilkynnir það til félagsmanna á viðurkenndan máta með minnst 10 daga fyrirvara. Formaður boðar til stjórnarfunda. Afl atkvæða ræður úrslitum mála, nema annars sé krafist, samanber 10. og 11. grein.
 7. grein Um störf stjórnar.
  1. Stjórn félagsins hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins og reynir að uppfylla tilgang þess.
  2. Stjórnin ræður málefnum félagsins með þeim takmörkum, sem lögin setja. Hún tekur nánari ákvarðanir um starfsemi þess og ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins.
  3. Stjórnin sér um samninga við viðskiptamenn félagsins og skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum og er undirskrift formanns og þriggja annara stjórnarmanna nægileg til þess. Allar meiriháttar fjárskuldbindingar skulu lagðar fyrir félagsfund.
  4. Stjórnin tekur við umsóknum nýrra félagsmanna, heldur skrá um félagsmenn og gefur út númmeruð félagskort til þeirra.
  5. Stjórnin getur kallað félagsmann til stjórnar, eða annarra trúnaðarstarfa, ef einhver stjórnarmaður hverfur úr félaginu, eða getur ekki sinnt þeim málum sem honum voru falin, eða hann var kosinn til.
  6. Stjórnin skal halda gerðabók og hafa á höndum reikninga félagsins.
  7. Reikningsár félagsins skal vera frá 1. ágúst til 31. júlí næsta árs. Gjaldkeri skal bera upp reikninga fyrir 2 næstliðin fjárhagsár á aðalfundi til samþykktar.
  8. grein Dagskrá aðalfundar skal vera:
   • Kosning fundarstjóra og fundarritara.
   • Stjórn leggur fram skýrslu tveggja síðustu starfsára
   • Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga.
   • Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
   • Lagabreytingar, löglega fram bornar.
   • Kosning 7 stjórnarmanna til tveggja ára.
   • Kosning endurskoðenda.
   • Ákvörðun um árgjald
   • Önnur mál.
  9. grein
   1. Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af sjóðum félagsins, eða öðrum eigum þess, þó að hann hverfi úr félaginu eða því verði slitið.
   2. Félagsmenn bera ábyrð á skuldbindingum félagsins.
  10. grein Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi þess. Félagsmenn skulu leggja tillögur til lagabreytinga fyrir stjórn félagsins og skal hún geta þess í fundarboði að tillagan verði borin upp og efni hennar lýst. Nái tillaga til lagabreytinga samþykki 2/3 hluta fundarmanna telst hún gild.
  11. grein Nú kemur fram tillaga um að leggja félagið niður. Skal það tilkynnt í fundarboði og aðeins gert á aðalfundi. ¾ hluta atkvæða þarf til að þessi tillaga fái samþykki. Verði félagið leyst upp, skal greiða að fullu allar skuldir þess. Þeim eignum sem þá kunna að vera eftir, skal ráðstafað samkvæmt ákvörðun þess fundar sem samþykkir að slíta félaginu.

Comments are closed.